DH Company
Dự Án Bể Bơi
Dự Án Điện CN
Dự Án Nước Thải

Dự án hệ thống xử lý thải sinh hoạt khu tái định cư Nam Sông Công – Huyện Đại Từ - Tinh Thái Nguyên

Dự án hệ thống xử lý thải sinh hoạt khu tái định cư Nam Sông Công – Huyện Đại Từ - Tinh Thái Nguyên

Dự án hệ thống xử lý thải sinh hoạt khu tái định cư Nam Sông Công – Huyện Đại Từ - Tinh Thái Nguyên

Công suất 500m3/ngày.đêm

Công việc: Cung cấp lắp đặt thiết bị, đường ống vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH khai thác khoáng sản Núi Pháo

dự án hệ thống xử lý nước thải của dhcompany