DH Company
Dự Án Bể Bơi
Dự Án Điện CN
Dự Án Nước Thải

Dự án hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuần Châu

Dự án hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuần Châu

Cung cấp lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuần Châu

Chủ đầu tư: Cục quản trị A – Văn phòng trung ương đảng

dự án hệ thống xử lý nước thải của dhcompany